535.

Γαλουχούσες μητέρες σε νέες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. Ι § 19

536.

Γαλουχούσες μητέρες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. ΙΙ § 18

537.

Γιατρός εργασίας - απασχόληση - ελάχιστος χρόνος

Π.Δ. 17/96 αρθ. 4 § 3

538.

Γιατρός εργασίας - απασχόληση - ελάχιστος χρόνος

Π.Δ. 294/88 αρθ. 3

539.

Γιατρός εργασίας - απασχόληση - υποχρέωση

Ν. 1568/85 αρθ. 4

540.

Γιατρός εργασίας - εξουσιοδότηση για έκδοση Π.Δ.

Ν. 2224/94 αρθ. 26

541.

Γιατρός Εργασίας - επιμόρφωση

Ν. 1568/85 αρθ. 13

542.

Γιατρός Εργασίας - επιμόρφωση

Π.Δ. 17/96 αρθ. 6

543.

Γιατρός εργασίας - καθήκοντα

Ν. 1568/85 αρθ. 9, 10

544.

Γιατρός εργασίας - κατηγορίες επιχειρήσεων

Π.Δ. 294/88 αρθ. 2

545.

Γιατρός εργασίας - προσόντα

Ν. 1568/85 αρθ. 8

546.

Γιατρός Εργασίας - συνεργασία με Τεχνικό Ασφαλείας

Ν. 1568/85 αρθ. 11

547.

Γιατρός Εργασίας -απασχόληση - χρονικά όρια

Ν. 1568/85 αρθ. 12

548.

Γνωμοδοτήσεις υπουργείων - ατυχήματα μεγάλης έκτασης

ΥΑ 18187/272/88 αρθ. 7 τμήμα Α § 2β

549.

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Π.Δ. 17/96 αρθ. 8 § 1

550.

Γυαλιά - κέντρα πληροφορικής δημοσίου

ΥΑ 130558/89 αρθ. 7

551.

Δάπεδα- δέρματα - αποθήκες

Β.Δ. 796/68 αρθ. 2

552.

Δάπεδα

Π.Δ. 14/3/34 αρθ. 2, 5

553.

Δάπεδα - πεπιεσμένα αέρια - εμφιαλωτήρια (εκτός ασετυλίνης)- κατασκευή

ΥΑ Β 10451/929/88 αρθ. 8.5

554.

Δάπεδα - σταφιδαποθήκες

Β.Δ. 16/3/23 αρθ. 5, 6

555.

Δάπεδα - σύκων εργαστήρια και αποθήκες

Π.Δ. 30/10/24 αρθ. 5

556.

Δάπεδα σε νέες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. Ι § 10. 3

557.

Δάπεδα εργασίας - ικριώματα

Ν. 1430/84 αρθ. 8,9 §1 αρθ. 10 § 1

558.

Δάπεδα και θέσεις εργασίας - συγκολλήσεις -

Π.Δ. 95/78 αρθ. 7.1

559.

Δάπεδα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. ΙΙ § 10. 2

560.

Δεξαμενές επισκευής πλοίων - καθαρισμός

ΥΑ 67288/34 αρθ. 14

561.

Δεξαμενόπλοια - αέρια - μέτρηση - όργανα

ΥΑ 3232/41/89 παράρ. αρθ. 11

562.

Δεξαμενόπλοια - ελάχιστες απαιτήσεις για εργασίες σε αγκυροβόλιο

ΥΑ 3232/41/89 παράρ. αρθ. 8,9

563.

Δερματοπάθειες - επαγγελματικές ασθένειες

ΥΑ ΦΕΚ 132/79

564.

Δερμάτων αποθήκες - αερισμός

Β.Δ. 796/68 αρθ. 1

565.

Δερμάτων αποθήκες - αναρτήσεις δερμάτων

Β.Δ. 796/68 αρθ. 11

566.

Δερμάτων αποθήκες - ανήλικοι - προστασία

Β.Δ. 796/68 αρθ. 9

567.

Δερμάτων αποθήκες - απορρίμματα

Β.Δ. 796/68 αρθ. 7

568.

Δερμάτων αποθήκες - αποχωρητήρια

Β.Δ. 796/68 αρθ. 16

569.

Δερμάτων αποθήκες - ατομική καθαριότητα

Β.Δ. 796/68 αρθ. 15

570.

Δερμάτων αποθήκες - βιβλίο ατυχημάτων

Β.Δ. 796/68 αρθ. 23

571.

Δερμάτων αποθήκες - δάπεδα

Β.Δ. 796/68 αρθ. 2

572.

Δερμάτων αποθήκες - εμβολιασμοί εργαζομένων

Β.Δ. 796/68 αρθ. 20

573.

Δερμάτων αποθήκες - εστιατόριο

Β.Δ. 796/68 αρθ. 17

574.

Δερμάτων αποθήκες - ιματιοφυλάκια

Β.Δ. 796/68 αρθ. 14

575.

Δερμάτων αποθήκες - καθαριότης

Β.Δ. 796/68 αρθ. 6

576.

Δερμάτων αποθήκες - κανονισμός οδηγιών

Β.Δ. 796/68 αρθ. 25

577.

Δερμάτων αποθήκες - κτηνιατρική τακτοποίηση δερμάτων

Β.Δ. 796/68 αρθ. 18

578.

Δερμάτων αποθήκες - μέσα ατομικής προστασίας

Β.Δ. 796/68 αρθ. 13

579.

Δερμάτων αποθήκες - μεταφορά δερμάτων

Β.Δ. 796/68 αρθ. 11

580.

Δερμάτων αποθήκες - μέτρα σε μόλυνση από άνθρακα

Β.Δ. 796/68 αρθ. 19

581.

Δερμάτων αποθήκες - νιπτήρες

Β.Δ. 796/68 αρθ. 15

582.

Δερμάτων αποθήκες - περίβολος

Β.Δ. 796/68 αρθ. 5

583.

Δερμάτων αποθήκες - ποινικές κυρώσεις

Β.Δ. 796/68 αρθ. 26

584.

Δερμάτων αποθήκες - πόσιμο νερό

Β.Δ. 796/68 αρθ. 8

585.

Δερμάτων αποθήκες - πυροσβεστικά μέσα

Β.Δ. 796/68 αρθ. 22

586.

Δερμάτων αποθήκες - τοίχοι

Β.Δ. 796/68 αρθ. 3

587.

Δερμάτων αποθήκες - τόπος εγκατάστασης

Β.Δ. 796/68 αρθ. 1

588.

Δερμάτων αποθήκες - τραυματισμοί εργαζομένων

Β.Δ. 796/68 αρθ. 20

589.

Δερμάτων αποθήκες - φαρμακείο

Β.Δ. 796/68 αρθ. 21

590.

Δερμάτων αποθήκες - φωτισμός

Β.Δ. 796/68 αρθ. 4

591.

Δήλωση - ατυχήματα μεγάλης έκτασης

ΥΑ 18187/272/88 αρθ. 5

592.

Δήλωση συμπληρωματική - ατυχήματα μεγάλης έκτασης

ΥΑ 18187/272/88 αρθ. 5

593.

Διαβούλευση με εργαζόμενους

Π.Δ. 16/96 αρθ. 9

594.

Διαβούλευση με εργαζόμενους - καρκινογόνοι παράγοντες

Π.Δ. 399/94 αρθ. 13

595.

Διαβούλευση με εργαζόμενους - μέσα ατομικής προστασίας

Π.Δ. 396/94 αρθ. 9

596.

Διαβούλευση με εργαζόμενους - οθόνες οπτικής απεικόνισης

Π.Δ. 398/94 αρθ. 9

597.

Διάδρομοι κυκλοφορίας σε νέες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. Ι § 13

598.

Διάδρομοι κυκλοφορίας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. ΙΙ § 12

599.

Διαλείμματα - κέντρα πληροφορικής Δημοσίου

ΥΑ 130558/89 αρθ. 3

600.

Διαστάσεις θέσης εργασίας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Π.Δ. 16/96 αρθ. 10, παράρ. ΙΙ § 16

601.

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 135 - κύρωση

Ν. 1767/88 αρθ. 18

602.

Διθειάνθρακας - επαγγελματικές ασθένειες

ΥΑ ΦΕΚ 132/79

603.

Διθειάνθρακας - οριακή τιμή έκθεσης

Π.Δ. 307/86 αρθ. 3.1

604.

Διισοκυανικός εστέρας του τολουαλίου (2,4) - οριακή τιμή έκθεσης

Π.Δ. 307/86 αρθ. 3.1

605.

Δίοδοι

Π.Δ. 14/3/34 αρθ. 6, 7

606.

Διοξείδιο του αζώτου - οριακή τιμή έκθεσης

Π.Δ. 307/86 αρθ. 3.1

607.

Διοξείδιο του άνθρακα - οριακή τιμή έκθεσης

Π.Δ. 307/86 αρθ. 3.1

608.

Διοξείδιο του θείου - οριακή τιμή έκθεσης

Π.Δ. 307/86 αρθ. 3.1

609.

Διοξίδιο μαγγανίου - επαγγελματικές ασθένειες

ΥΑ ΦΕΚ 132/79

610.

Δονήσεις - επαγγελματικές ασθένειες

ΥΑ ΦΕΚ 132/79

611.

Δονήσεις - μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες - επιφανειακές εκσκαφές - εκρηκτικές ύλες

ΥΑ ΙΙ - 5/Φ17402/84 (ΚΜΛΕ) αρθ. 84.1

612.

Δονήσεις - μηχανές και εξαρτήματα ασφάλειας - (Β.Α.Α.)

Π.Δ. 377/93, παράρ. Ι, § 1.5.9

613.

Δοχεία πεπιεσμένων αερίων - έκτακτος έλεγχος

ΥΑ Β 10451/929/88 αρθ. 6

614.

Δοχεία πεπιεσμένων αερίων - έλεγχος και διάρκεια ζωής

ΥΑ Β 10451/929/88 αρθ. 4

615.

Δοχεία πεπιεσμένων αερίων - σήμανση

ΥΑ Β 10451/929/88 αρθ. 3.4

616.

Δοχεία πεπιεσμένων αερίων -Πρατήρια

ΥΑ Β 10451/929/88 αρθ. 5

617.

Δοχεία πίεσης απλά - απόσυρση

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 7

618.

Δοχεία πίεσης απλά - δήλωση πιστότητας ΕΟΚ

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 12

619.

Δοχεία πίεσης απλά - διάθεση στην αγορά

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 3,4

620.

Δοχεία πίεσης απλά - έλεγχος προτύπων

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 6

621.

Δοχεία πίεσης απλά - εξακρίβωση ΕΟΚ

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 11

622.

Δοχεία πίεσης απλά - εξέταση τύπου ΕΟΚ

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 10

623.

Δοχεία πίεσης απλά - κυρώσεις

Ν. 2224/94 αρθ. 24-27

624.

Δοχεία πίεσης απλά - οργανισμός ελέγχου

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 9, Παράρτ.ΙΙΙ

625.

Δοχεία πίεσης απλά - ορισμός

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 2.2 παράρ. ΙV

626.

Δοχεία πίεσης απλά - πεδίο εφαρμογής

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 2.3

627.

Δοχεία πίεσης απλά - πιστοποίηση

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 8

628.

Δοχεία πίεσης απλά - σήμα CE

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 5,15,16,παράρ. ΙΙ

629.

Δοχεία πίεσης απλά - τεχνικό έγγραφο

ΥΑ 12479Φ17/414/91 αρθ. 13

630.

Δοχεία πίεσης απλά -βασικές απαιτήσεις

ΥΑ 12479Φ17/414/91, παράρ. Ι

631.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - βεβαίωση ελέγχου

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 1β

632.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - βεβαίωση ελέγχου - εγχωρίως κατασκευαζόμενα

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 4.1

633.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - βεβαίωση ελέγχου - εισαγόμενα από τρίτες χώρες

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 4.2

634.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - βεβαίωση ελέγχου εισαγόμενου δοχείου

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 1γ

635.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - βεβαίωση εξέτασης τύπου

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 1α

636.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - βεβαίωση περιοδικού ελέγχου δοχείου

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 1δ

637.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - έλεγχοι

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 3

638.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κατάταξη ρευστών και δοχείων πίεσης

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 5

639.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία για πρώτη φορά

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 2, 3

640.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - εξουσιοδότηση φορέων για έλεγχο

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 10

641.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - κυρώσεις

Ν. 2224/94 αρθ. 24-27

642.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - περιοδικός επανέλεγχος - απαιτήσεις

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 6.1, παράρ. 4

643.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - περιοδικός επανέλεγχος - δοχεία όγκου κάτω από 450 l

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 6.3

644.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - περιοδικός επανέλεγχος - δοχεία όγκου πάνω από 450 l

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 6.2

645.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - περιοδικός επανέλεγχος - σήμανση

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 6.4, 5

646.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - περιοδικός επανέλεγχος - υποχρέωση εφαρμογής

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 6.7

647.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - περιοδικός επανέλεγχος - υποχρεωτικός επανέλεγχος

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 6.6

648.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - πλήρωση εγχωρίως - μεταφερόμενα δοχεία

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 5.1

649.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - κυκλοφορία δοχείων πίεσης - πλήρωση εγχωρίως - σταθερά δοχεία

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 5.2

650.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - μη επαναπληρούμενα - βεβαίωση ελέγχου

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 4.4, 7

651.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - πεδίο εφαρμογής

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 1

652.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - προδιαγραφές κατασκευής

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 αρθ. 4.3

653.

Δοχεία πίεσης και συσκευές αερίου - τεχνικός φάκελος

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/93 παράρ. 2

 

"Ενημερωτικό Δελτίο" Τ.Ε.Ε. Τεύχος 1975 Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 1997