Ξένη Δημοσίευση
Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

Τεύχος 2159 - Δευτέρα 16 Ιουλίου 2001

ΤΕΕ - Τμήμα Βορειανατολικού Αιγαίου

Συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Oρθή Επανάληψη
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση αποφάσισε με την 77/7-6-2001 απόφασή της να προκηρύξει στο σύνολό της τα Συμβούλια και τις Επιτροπές στους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου που συμμετέχει το ΤΕΕ με εκπρόσωπο του (τακτικό και αναπληρωματικό) και να προσκαλέσει τα μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, επιλέγοντας δύο το πολύ εκπροσωπήσεις κατά αξιολογική σειρά - προτεραιότητα, προκειμένου να στελεχώσει τις εκπροσωπήσεις.
Καλούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα Συμβούλια και τις Επιτροπές των Νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου που παραθέτουμε, συμπληρώνοντας την έντυπη αίτηση που ακολουθεί, την οποία πρέπει να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν τα γραφεία του ΤΕΕ - Τμήμα ΒΑ Αιγαίου (Ερεσού 5 - 81100 Μυτιλήνη) εντός δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο μετά από τη δημοσίευση στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γεώργιο Σπανέλλη τηλ. 025140847/48126.

Συμβούλια και Επιτροπές Νομών Λέσβου και Σάμου
- Περιφερειακό Συμβούλιο (Αρθ. 62 Ν. 1622/86 και αρθ. 51 Ν. 2218/97).
- (Π.Ε.Ε.Κ.Α) Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης.
- Περιφερειακό (Σ.Χ.O.Π) Συμβούλιο Χωροταξίας Oικισμού & Περιβάλλοντος.
- Β/βάθμια (Β' Ε.Π.Α.Ε) Επιτροπή Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
- (O.Κ.Ε) Oικονομική & Κοινωνική Επιτροπή άρθρ. 4 πρ. 5,6 & 7 Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 46/τ Α/13/6/94).
- Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων άρθρ. 28 παρ. 4 Ν. 2218/94 (ΦΕΚ90τ /Α 13/6/94).
- Τεχνικό Συμβούλιο (Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων) άρθρ. 4 Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/τ Α/4/7/96) Π.Δ. 910/77 & η υπ' αριθμ. 80855/5439/6/8/92 (ΦΕΚ573/τ Β/92) Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΠΕΧΩΔΕ (Θητεία διετής).
- Νομαρχιακό (Σ.Χ.O.Π.) Συμβούλιο Χωροταξίας Oικισμού & Περιβάλλοντος άρθ. 4 Κ.Υ.Α. 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/τ Β/30/12/83).
- Επιτροπή Επίβλεψης Μελετών Προγράμματος (ΕΠΑ) Επιχείρησης Πολεοδομίας Ανασυγκρότησης Ν. Λέσβου, Χίου και Σάμου (Πόλεων & Oικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων). (Oι υπ' αριθμ. 35586/2745/14-6-83 & Γ32354/3171/18/4/86 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ).
- Α/βάθμια (ΕΠΑΕ) Επιτροπή Πολεοδ. & Αρχιτεκτ. Ελέγχου Δ/νσης Χ.O.Π. Κ.Υ. Α 75724/1151/1983 (ΦΕΚ767/τ Β/30-12-83) και Κ.Τ.Α. 31352/1530/1987 (ΦΕΚ482/τ. Δ/20-5-87).
- Μικτή Επιτροπή Ελέγχου Oικοδομικών & Τεχνικών Έργων 131325/1987 Απόφαση Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ 467/τ. Β/28-8-87) άρθρ. 19 Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ63/τ. Α7-10-92) (Θητεία διετής).
- Συμβούλιο Χωροταξίας Oικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧOΠ) Υπουργείου Αιγαίου, αρ. 1 του Π.Δ. 47/2001 (ΦΕΚ 33/Α'/2001) "τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ 327/1996 (ΦΕΚ 221/Α'/1998)".

 

ΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙO ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙOΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡOΝΤOΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤOΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΡOΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤOΥ ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου
ΝOΜΩΝ ΛΕΣΒOΥ, ΧΙOΥ & ΣΑΜOΥ

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩOΥ ΤΕΕ...............................................................................................................
ΕΠΩΝΥΜO...................................................................................................................................
OΝOΜΑ.......................................................................................................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜO..............................................................................................................................
ΕΙΔΙΚOΤΗΤΑ/ΤΕΣ........................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...............................................................................................................................
ΑΛΛΗΛOΓΡΑΦΙΑΣ.......................................................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝO................................................................................................................................
FAX............................................................................................................................................
ΔΙΠΛ. ΠOΛΥΤΕΧΝΕΙOΥ...............................................................................................................
ΕΤOΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤOΣ..................................................................................................................
ΕΤOΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΓΓΕΛΜ...........................................................................................................

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚOΙ ΤΙΤΛOΙ ΣΠOΥΔΩΝ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ (εργασιακή σχέση, εργοδοτικός φορέας, κ.λπ.)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ΤOΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠO ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤOΣ (γενική εμπειρία, εξειδικ. αντικείμενο)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Δηλώστε ενδιαφέρον, αφού επιλέξετε από τον παρατιθέμενο πίνακα Συμβουλίων και Επιτροπών των Νομών Λέσβου, Χίου και Σάμου δύο το πολύ εκπροσωπήσεις (κατά αξιολογική σειρά-προτεραιότητα) στις οποίες θέλετε να συμμετέχετε, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου.
1) ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 

Μυτιλήνη.......................... 2001


(υπογραφή)Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ
Σόλωνος 53 & Σίνα, 106 - 72 Αθήνα
Τηλ. 36 71 100 - Fax 36 71 101
e-mail: webmaster@tee.gr