Ξένη Δημοσίευση
Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

Τεύχος 2221 - Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002


      

Ειδικές θεματικές ενότητες επιμόρφωσης - κατάρτισης


    Η Π.O. ΕΜΔΥΔΑΣ απέστειλε προς το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης τις προτάσεις της για τις ειδικές θεματικές ενότητες επιμόρφωσης - κατάρτισης 2003.
    Oι ειδικές θεματικές ενότητες, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό έγγραφο της Π.O. ΕΜΔΥΔΑΣ, (σε παρένθεση οι ώρες του κύκλου επιμόρφωσης - κατάρτισης) είναι:

    - Τεχνικές επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης μετά από σεισμό (30 ώρες).
    - Προσεισμικός και μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων (90 ώρες).
    - Προσεισμικός έλεγχος υφιστάμενων γεφυρών (30) ώρες.
    - Αποτίμηση φέρουσας σεισμικής ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων (90 ώρες).
    - Πολιτική προστασία (60 ώρες).
    - Προγραμματισμός και διαχείριση δημοσίων έργων - χρηματοοικονομική διευθυντική (60 ώρες).
    - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Διαχείριση Τεχνικών Έργων (60 ώρες).
    - Ασφάλεια και Υγεία Εργασίας-ΑΥΕ-Ι- (30 ώρες).
    - Ασφάλεια και Υγεία Εργασίας-ΑΥΕΙΙ-(60 ώρες).
    - Θέματα Ποιότητας - ΙΙ - Ι - (30 ώρες).
    - Θέματα Ποιότητας - ΙΙ - ΙΙΙ - (18 ώρες).
    - Θέματα Ποιότητας - ΙΙ - IV - (12 ώρες).
    - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός (30 ώρες).
    - Πολεοδομική Νομοθεσία (30 ώρες).
    - Εφαρμογές Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (60 ώρες).
    - Περιβαλλοντική Πολιτική και Σχεδιασμός (30 ώρες).
    - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, λοιπών υποδομών και δραστηριοτήτων (90 ώρες).
    - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και κτιρίων (90 ώρες).
    - Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενες περιοχές (30 ώρες).
    - Προστασία Πολιτικής Κληρονομιάς - Σχέση με την Πόλη και το ευρύτερο Περιβάλλον (90 ώρες).
    - Δημόσια Έργα (60 ώρες).
    - Πολιτική γης (30 ώρες).
    - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (90 ώρες).
    - Στρατηγικός Προγραμματισμός των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών (30 ώρες).
    - Διαχείριση και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων και άλλων εργαλείων της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (60 ώρες).

 


Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ
    e-mail: webmaster@tee.gr